Ako sa objednať

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu, nás kontaktujte telefonicky alebo mailom:

 • Telefón: 042/4632 849 v každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod. 
 • Mail: poradna.puchov@gmail.com , riaditelka.poradnapu@gmail.com
 • Dohodneme si s Vami termín a konkrétnu hodinu vyšetrenia.
 • Služby poskytované naším zariadením sú bezplatné.
 • O konzultáciu alebo vyšetrenie môžu požiadať škola, rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám.
  • Ak o naše služby požiada rodič, nie je nutné doporučenie iných odborníkov alebo inštitúcií.
  • Ak o služby žiada škola, zašle nám vyplnenú žiadosť o psycholologické, alebo špeciálno – pedagogické vyšetrenie, prípadne charakteristiku dieťaťa s písomným súhlasom a podpisom rodiča. Pozri v Tlačivá a dokumenty.
  • Odborný zamestnanec môže požadovať doložiť k vyšetreniu zdravotný záznam, korekčné pomôcky ( napr. okuliare), školské zošity, žiacku knižku. Pokiaľ je dieťa v starostlivosti odborného lekára, pedopsychiatra prípadne logopéda je žiadúce doložiť k vyšetreniu  kópie správ z odborných vyšetrení

Zároveň Vás chceme upozorniť,

že v prípade, ak dieťa počas vyšetrenia začne vykazovať známky ochorenia (nádcha, kašeľ, zvýšená teplota a pod.), bude vyšetrenie prerušené, dieťa bude potrebné bezodkladne prevziať a bude zákonnému zástupcovi poskytnutý náhradný termín vyšetrenia.

.