Ako sa objednať

Objednať sa môžete osobne na adrese Námestie slobody 1657/13, 020 01 Púchov, telefonicky na t.č. 042/4632 849 alebo mailom na info@poradnapuchov.sk

Služby poskytované naším zariadením sú bezplatné.

O konzultáciu alebo vyšetrenie môžu požiadať rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám.

  • Ak o naše služby požiada rodič, nie je nutné doporučenie iných odborníkov alebo inštitúcií.
  • Ak o služby žiada škola, zašle nám vyplnenú žiadosť o psycholologické, alebo špeciálno – pedagogické vyšetrenie, prípadne charakteristiku dieťaťa s písomným súhlasom a podpisom rodiča. Pozri v Tlačivá a dokumenty.
  • Odborný zamestnanec môže požadovať doložiť k vyšetreniu zdravotný záznam, korekčné pomôcky ( napr. okuliare), školské zošity, žiacku knižku. Pokiaľ je dieťa v starostlivosti odborného lekára, pedopsychiatra prípadne logopéda je žiadúce doložiť k vyšetreniu  kópie správ z odborných vyšetrení.