Ako sa objednať

V prípade záujmu o vyšetrenie alebo konzultáciu, nás kontaktujte telefonicky alebo mailom:

 • Telefón: 042/4632 849 v každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hod. 
 • Mail: poradna.puchov@gmail.com , riaditelka.poradnapu@gmail.com
 • Dohodneme si s Vami termín a konkrétnu hodinu vyšetrenia.
 • V prípade, že v dohodnutom termíne u nás, bolo triede, ktorú  Vaše dieťa navštevuje, nariadené karanténne opatrenie, dohodnite si nový termín návštevy.

Zároveň Vás chceme upozorniť,

Vstup rodičom/ZZ, ako sprevádzajúcim osobám, do priestorov CPP je povolený iba ak nemajú nariadené karanténne opatrenie a po predložení písomného “Prehlásenia o bezpríznakovosti”. Cudzím osobám je vstup do priestorov CPP zakázaný.

V prípade, že dieťa počas vyšetrenia začne vykazovať známky ochorenie (nádcha, kašeľ, zvýšená teplota a pod.), bude vyšetrenie prerušené, dieťa bude potrebné bezodkladne prevziať a bude zákonnému zástupcovi poskytnutý náhradný termín vyšetrenia.

 

Pri vstupe do nášho zariadenia

je potrebné, aby ste sa riadili hygienickými predpismi, umiestnenými aj na vstupných dverách. Vyšetrenia budú prebiehať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, preto prosíme o ich  rešpektovanie.

 1. Vstup do priestorov je možný iba s vhodne prekrytými dýchacími cestami (respirátor, rúško, šatka).
 2. Pri vstupe prebehne zmonitorovanie Vášho aktuálneho zdravotného stavu a zdravotného stavu dieťaťa.
 3. Je potrebné naďalej zachovávať minimálny odstup 2m.
 4. Po začatí diagnostiky vášho dieťaťa, prosíme rodičov, aby počkali mimo priestory centra.
 5. Po vstupe Vám budú poskytnuté na vyplnenie a podpísanie tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti pre žiaka, ktoré si môžete stiahnuť tu. V prípade, že nemáte možnosť si ho vytlačiť, bude Vám poskytnuté v Centre. 
 6. Na vyšetrenie je potrebné si priniesť vlastnú ceruzku a pero na vypísanie dokumentov.
Služby poskytované naším zariadením sú bezplatné.

O konzultáciu alebo vyšetrenie môžu požiadať rodičia (zákonní zástupcovia) dieťaťa alebo plnoletý klient sám.

 • Ak o naše služby požiada rodič, nie je nutné doporučenie iných odborníkov alebo inštitúcií.
 • Ak o služby žiada škola, zašle nám vyplnenú žiadosť o psycholologické, alebo špeciálno – pedagogické vyšetrenie, prípadne charakteristiku dieťaťa s písomným súhlasom a podpisom rodiča. Pozri v Tlačivá a dokumenty.
 • Odborný zamestnanec môže požadovať doložiť k vyšetreniu zdravotný záznam, korekčné pomôcky ( napr. okuliare), školské zošity, žiacku knižku. Pokiaľ je dieťa v starostlivosti odborného lekára, pedopsychiatra prípadne logopéda je žiadúce doložiť k vyšetreniu  kópie správ z odborných vyšetrení.