Vyšetrenie u nás


Je nevyhnutné, aby ste nám pri prvej návšteve písomne potvrdili Váš Informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov.


Pokiaľ ste v našom
zariadení prvý raz, bude nás zaujímať doterajší vývin dieťaťa. Sociálna pracovníčka s Vami počas
Anamnestického rozhovoru zaznamená údaje,
ktoré sú dôležitým zdrojom pre porozumenie celkovej situácie klienta a pomôžu
pri základnej orientácii v problematike, s ktorou prichádzate.  Ide najmä o údaje osobné, zdravotné,
školské, rodinné , záujmové, sociálne a pod. Následne sa založí osobný spis dieťaťa/klienta.


Prvé vyšetrenie prebieha spravidla u psychológa, zvyčajne bez prítomnosti rodičov. Vstupné psychologické vyšetrenie je zamerané predovšetkým na zistenie aktuálnej úrovne rozumových schopností dieťaťa. Na základe tejto informácie zistíme, aké sú jeho intelektové predpoklady na zvládanie nárokov školy. Vyšetrenie mapuje niekoľko oblastí – slovná zásoba, porozumenie, logické myslenie, pozornosť, pamäť, zrakové rozlišovanie, atď. Výkony v jednotlivých oblastiach nám poskytnú profil schopností, na základe ktorých vieme určiť silné a slabé stránky dieťaťa, príp. identifikovať možné signály rôznych oslabení či porúch (poruchy učenia, pozornosti, apod.). Trvanie psychologického vyšetrenie sa pohybuje v rozmedzí 1 až 1,5 hodiny. Na základe výsledkov tohto vyšetrenia, určujeme ďalší postup práce s dieťaťom – napr. doplnkové vyšetrenie koncentrácie pozornosti, pamäte, zaradenie do stimulačného programu zameraného na nácvik oslabených schopností, atď.


V prípade, že sa u dieťaťa jedná o vzdelávacie ťažkosti, po absolvovaní vstupného psychologického vyšetrenia, objednáme dieťa ku špeciálnej pedagogičke nášho centra, ktorá dopĺňa diagnostiku a ďalšie vyšetrenia o potrebné náležitosti. Špeciálno-pedagogické vyšetrenie môže trvať 45-90 minút a spravidla zahŕňa zisťovanie úrovne školských schopností, úrovne zrakového a sluchového vnímania, pravoľavej a priestorovej orientácie, reči (formálna i obsahová), jemnej motoriky, vnímania rytmu, lateralita.Ak vznikne podozrenie, že by poruchy učenia a správania dieťaťa mohli súvisieť s deficitmi čiastkových funkcií, vykoná sa ešte vyšetrenie na zachytenie čiastkových vývinových deficitov v spracovávaní informácií (zraková a sluchová pozornosť, diferenciácia, pamäť, intermodialita, serialita a priestorová orientácia).


Predbežné výsledky z vyšetrenia a odporúčania o ďalších krokoch a spolupráci preberie odborný zamestnanec s rodičmi ústne po vyšetrení. Po absolvovaní všetkých potrebných vyšetrení, pripravia odborní zamestnanci kompletnú písomnú Správu z vyšetrení a zašlú ju na vedomie rodičovi a škole, podľa predchádzajúcej dohody s rodičom.  


Spolupráca s rodičmi/zákonnými zástupcami je pre nás i pre dieťa nevyhnutná a dôležitá. Jednotlivé konzultácie a vyšetrenia sa môžu vzhľadom na časové nároky a individuálne potreby dieťaťa odlišovať. Prosíme preto o porozumenie, ak Vás nebudeme môcť prijať v presne dohodnutom čase, i keď sa snažíme tieto časy dodržiavať.