O nás

Centrum bolo založené 1.11.1996 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa a od 1.1.2023 pracujeme  pod názvom Centrum poradenstva a prevencie (CPP).

Od 1.1.2011 získalo centrum právnu subjektivitu. V súčasnosti je CPP v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS v Trenčíne.

CPP je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom, okrem detí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Odborní zamestnanci CPP – psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálny pedagóg – sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Všetky služby CPP sú poskytované bezplatne.

Základné smery činnosti centra :

  • Starostlivosť o primeraný osobnostný vývin detí a mládeže
  • Prevencia sociálno-patologických javov
  • Integrácia /začlenenie/ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami medzi bežnú populáciu
  • Práca s nadanými deťmi
  • Kariérne poradenstvo
  • Práca s rodinou
  • Metodická činnosť