O nás

Centrum bolo založené 1.11.1996 pod názvom Pedagogicko-psychologická poradňa a od 1.9.2008 pracujeme  pod názvom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).

Od 1.1.2011 získalo centrum právnu subjektivitu. V súčasnosti je CPPPaP v zriaďovateľskej pôsobnosti OÚ v Trenčíne.

CPPPaP je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.

Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

Odborní zamestnanci CPPPaP – psychológovia, špeciálni pedagógovia a sociálny pedagóg – sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí.

Všetky služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.

Základné smery činnosti centra :

  • Starostlivosť o primeraný osobnostný vývin detí a mládeže.
  • Prevencia sociálno-patologických javov.
  • Integrácia /začlenenie/ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami medzi bežnú populáciu.
  • Práca s nadanými deťmi.
  • Kariérne poradenstvo.
  • Práca s rodinou.
  • Metodická činnosť.