Aktuality

Milí naši klienti, rodičia a učitelia!

Na základe rozhodnutia ÚVZ, Záverov ÚKŠ a Usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 13.5.2020 

pracujeme od 1.6. 2020 už aj formou osobného kontaktu.

Ide o čiastočné obnovenie činnosti, preto bude starostlivosť o klientov zariadenia, alebo klientov v krízovej situácii, zabezpečená po objednaní a zvážení závažnosti individuálne.

Zariadenie je aj naďalej uzavreté pre verejnosť, je zákaz návštev a pohybu cudzích osôb v priestoroch CPPPaP Púchov.

Kontaktujte nás však najskôr telefonicky alebo mailom:
  • Telefón: 042/4632 849 v každý pracovný deň od 8.00 do 12.00 hod.
  • Mail: puchov@gmail.com , info@poradnapuchov.sk

Vyšetrenia

budú prebiehať pri dodržaní prísnych hygienických opatrení, preto prosíme o ich  rešpektovanie.

  1. Vstup do priestorov je možný iba s vhodne prekrytými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka)
  2. Pri vstupe prebehne meranie telesnej teploty bezdotykovým teplomerom (dieťaťu i zákonnému zástupcovi)
  3. Je potrebné naďalej zachovávať minimálny odstup 2m
  4. Po začatí diagnostiky vášho dieťaťa, prosíme rodičov, aby počkali mimo priestory centra.

 

Pre účely individuálnych vyšetrení školskej zrelosti

 budeme telefonicky kontaktovať rodičov detí, ktorí si pri zápise do 1. ročníka zažiadali o odklad povinnej školskej dochádzky alebo nás môžu rodičia kontaktovať našom telefónnom čísle. Následne bude s nimi dohodnutý termín vyšetrenia.

  1. Po príchode odovzdajte prosím zamestnankyni centra Čestné vyhlásenie ohľadom Covid-19 a Informovaný súhlas zákonného zástupcu s vyšetrením. Tieto tlačivá si môžete vytlačiť a vypísať doma. Kto túto možnosť nemá, môže tlačivá  vypísať po príchode do nášho centra.
  2. Prosíme, prineste si vlastné pero s modrou náplňou a pre dieťa obyčajnú ceruzku
  3. Vyšetrenia budú prebiehať podľa časového harmonogramu. Z dôvodu minimalizácie stretávania sa osôb prosíme o dochvíľnosť