Naše služby

Zamestnanci nášho centra pracujú v oblastiach :

Poradenstvo v osobnostnom vývine

 • optimalizácia osobnostného vývinu – diagnostikovanie a riešenie vývinových a výchovných ťažkostí u detí  (vzdorovitosť, poruchy reči, hyperaktivita, neurotické prejavy, depresia, impulzivita …),
 • psychoterapeutická pomoc pri riešení problémov,
 • psychologické poradenstvo rodičom a žiakom.

 

Poradenstvo vo vzdelávacom vývine

 • diagnostika charakteru a príčin školskej neúspešnosti žiakov, vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) s vyústením do konkrétnych návrhov v oblasti vzdelávania,
 • odporúčanie a realizácia reedukačných, kompenzačných a rozvíjajúcich cvičení,
 • zisťovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do l. ročníka ZŠ,
 • posúdenie vhodnosti zaradenia, resp. preradenia žiaka do príslušného typu školy alebo triedy,
 • identifikácia intelektovo nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich osobnostného a vzdelávacieho vývinu

 

Poradenstvo v profesijnom vývine

 • zisťovanie  kognitívnych  a osobnostných predpokladov pre ďalšie štúdium, poskytovanie informácií o možnostiach  ďalšieho štúdia, zosúladenie profesijných ašpirácií a predpokladov jednotlivca pri akceptácii slobodnej voľby pri výbere štúdia a povolania,
 • kariérne poradenstvo,
 • metodické usmerňovanie výchovných poradcov základných a stredných škôl,
 • poradenstvo rodičom a žiakom.

 

Primárna a sekundárna prevencia

 • činnosť je zameraná na individuálne aktivity s deťmi a ich rodičmi, ktoré sú zamerané na predchádzanie, riešenie a zmierňovanie následkov ťažkostí, ktoré súvisia s rizikovým správaním (legálne a nelegálne závislosti a experimentovanie s drogami, neprimerane impulzívne správanie,..), problémami vo vzťahoch (problémy v triednych kolektívoch, šikanovanie,..), rodinnými a emocionálnymi problémami atď.,
 • zameranie na  psychologické preventívne a intervenčné služby pre základné a stredné školy v okrese Púchov, najčastejšou formou sú programy pre skupiny žiakov (napr. rovesnícke programy, práca s triednym kolektívom, metodické konzultácie, besedy …),
 • spolupráca s rodičmi, koordinátormi prevencie, výchovnými poradcami, triednymi učiteľmi a podľa potreby aj so zariadeniami náhradnej výchovy.

 

Ďalšie odborné činnosti

 • CPPPaP spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Bratislava,  Krajským školským úradom v Trenčíne, Školským výpočtovým strediskom Liptovský Mikuláš, Ústavom informácií a prognóz v školstve Bratislava, Metodicko-pedagogickým centrom Trenčín , mimovládnymi organizáciami …,
 • CPPPaP odborne vedie a metodicky usmerňuje činnosti výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti,
 • CPPPaP poskytuje odborné konzultácie pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, lekárom a iným orgánom štátnej správy v otázkach výchovného poradenstva,
 • CPPPaP  realizuje svoju činnosť aj v projektoch ako autor, realizátor, konzultant a odborný garant,
 • CPPPaP vyvíja aktivity v oblasti osvety (prednášková a publikačná činnosť).