Naše služby

Zamestnanci nášho centra pracujú v oblastiach :

Poradenstvo v osobnostnom vývine

 • optimalizácia osobnostného vývinu – diagnostikovanie a riešenie vývinových a výchovných ťažkostí u detí  (vzdorovitosť, poruchy reči, hyperaktivita, neurotické prejavy, depresia, impulzivita …)
 • psychoterapeutická pomoc pri riešení problémov
 • psychologické poradenstvo rodičom a žiakom

Poradenstvo vo vzdelávacom vývine

 • diagnostika charakteru a príčin školskej neúspešnosti žiakov, vývinových porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia) s vyústením do konkrétnych návrhov v oblasti vzdelávania
 • odporúčanie a realizácia reedukačných, kompenzačných a rozvíjajúcich cvičení
 • zisťovanie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do l. ročníka ZŠ,
 • posúdenie vhodnosti zaradenia, resp. preradenia žiaka do príslušného typu školy alebo triedy
 • identifikácia intelektovo nadaných a talentovaných žiakov a usmerňovanie ich osobnostného a vzdelávacieho vývinu

Poradenstvo v profesijnom vývine

 • zisťovanie  kognitívnych  a osobnostných predpokladov pre ďalšie štúdium, poskytovanie informácií o možnostiach  ďalšieho štúdia, zosúladenie profesijných ašpirácií a predpokladov jednotlivca pri akceptácii slobodnej voľby pri výbere štúdia a povolania
 • kariérne poradenstvo
 • metodické usmerňovanie výchovných poradcov základných a stredných škôl
 • poradenstvo rodičom a žiakom

Primárna a sekundárna prevencia

 • činnosť je zameraná na individuálne aktivity s deťmi a ich rodičmi, ktoré sú zamerané na predchádzanie, riešenie a zmierňovanie následkov ťažkostí, ktoré súvisia s rizikovým správaním (legálne a nelegálne závislosti a experimentovanie s drogami, neprimerane impulzívne správanie,..), problémami vo vzťahoch (problémy v triednych kolektívoch, šikanovanie,..), rodinnými a emocionálnymi problémami atď.
 • zameranie na  psychologické preventívne a intervenčné služby pre základné a stredné školy v okrese Púchov, najčastejšou formou sú programy pre skupiny žiakov (napr. rovesnícke programy, práca s triednym kolektívom, metodické konzultácie, besedy …)
 • spolupráca s rodičmi, koordinátormi prevencie, výchovnými poradcami, triednymi učiteľmi a podľa potreby aj so zariadeniami náhradnej výchovy

Logopédia

 • činnosť je zameraná na ranú intervenciu, problémy s nesprávnou výslovnosťou a fonologickými ťažkosťami, zajakavosť v rôznom veku a rôzne jazykové ťažkosti (vývinová dysfázia, narušený vývin reči a i.). V rámci logopedických stretnutí sa venujeme ako diagnostike, tak i logopedickej terapii pre našich malých klientov i pre rodičov detí s narušenou komunikačnou schopnosťou. Je možnosť aj skupinovej logopedickej terapie pre predškolákov, zameranej na rozvíjanie fonematického uvedomovania (Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina).

Terapia Hrou

 • Ak má Vaše dieťa problémy so správaním (je veľmi zlostné, vzdorovité, príp. uzavreté…), problémy pri spracovaní emócií (obhrýza si nechty, pocikáva sa, má poruchy spánku, nerozpráva, je ustráchané, nezvláda škôlku…) alebo prechádzate ťažkým životným obdobím v rodine (rozvod rodičov, rodičovská separácia, príchod nového súrodenca, úmrtie v rodine…).

 • Terapeutický vzťah sa najlepšie vytvára prostredníctvom hry. Od bežnej hry sa však líši tým, že vyškolený terapeut reaguje špecifickým nehodnotiacim spôsobom na vyjadrované emócie a tým pomáha dieťaťu porozumieť sebe, svetu a nachádzať vhodné riešenia svojich vnútorných problémov, či problémov v sociálnych kontaktoch.
 • Najvhodnejšia je pre deti od 3 do 10 rokov. Dĺžka terapie hrou je individuálna, no všeobecne má dlhodobý charakter. Minimálny počet hrových stretnutí je stanovený na 12 – to znamená, že terapeutický efekt je možné dosiahnuť najskôr po tomto počte. Najoptimálnejší počet terapeutických stretnutí je však 30-35.

Ďalšie odborné činnosti

 • CPP spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie Bratislava,  Regionálnym úradom školskej správy v Trenčíne, Školským výpočtovým strediskom Liptovský Mikuláš, Ústavom informácií a prognóz v školstve Bratislava, Národným inštitútom vzdelávania a mládeže v Trenčíne , mimovládnymi organizáciami …
 • CPP odborne vedie a metodicky usmerňuje činnosti výchovných poradcov a koordinátorov prevencie  základných a stredných škôl vo svojej územnej pôsobnosti
 • CPP poskytuje odborné konzultácie pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, na požiadanie aj školským špeciálnym pedagógom a školským psychológom, lekárom a iným orgánom štátnej správy v otázkach výchovného poradenstva
 • CPP  realizuje svoju činnosť aj v projektoch ako autor, realizátor, konzultant a odborný garant
 • CPP vyvíja aktivity v oblasti osvety (prednášková a publikačná činnosť)